Polonia Employment Agency Review

Force YOU to pay cash only before the interview. Play around with you , do not return the money. Do not tell you the truth about condiction of your client. According to the FOIA REQUEST they can legally charge client between $250 up to one week of your wages and Polonia can only charge worker between one or two weeks of your wages. Crooks who does not return the moeny and play illegaly with IL Labor Department because of their CONTRACT FRAUD. | For Immediate Release Media Contact: Eileen Boyce August 22, 2018 312-814-3118 [email protected] ILAttyGeneral Department of Labor: Ben Noble 312-859-2103 [email protected] PROKURATOR STANOWY LISA MADIGAN ORAZ STANOWY DEPARTAMENT PRACY INFORMUJĄ POLSKO-JEZYCZNYCH MIESZKAŃCÓW O PRAKTYKACH NIEZGODNYCH Z PRAWEM AGENCJI PRACY Chicago – Prokurator Stanowy Lisa Madigan oraz Stanowy Departament Pracy (IDOL) poinformowali polskojęzycznych mieszkancόw oraz polską społeczność o potencjalnie nielegalnych i wprowadzających w błąd praktykach, stosowanych przez prywatne agencje pośrednictwa w zatrudnieniu pracownikόw szukających pracy w zakresie opieki domowej. Prokurator Madigan i IDOL przeprowadzają dochodzenia przeciwko agencjom ktόre pobierają nadmierne opłaty od pracownikόw za otrzymane prace, nie dotrzymując obietnicy stałego zatrudnienia. Madigan wraz z IDOL otrzymali wiele skarg dotyczących pobierania opłat przez agencje pośrednictwa pracy, ktόre żądały od pracownikόw tysiące dolarόw opłat z gόry, i fałszywie przedstawiając istotne informacje na temat pośrednictwa pracy, czasu trwania pracy lub okoliczności, w ktόrych pracownicy mają prawo do zwrotu pieniędzy. “Ciężko pracujący ludzie płacą agencjom ogromne sumy pieniędzy aby otrzymać długoterminową i stabilną pracę,” powiedziała Madigan. “W rzeczywistości, pracownicy często płacą więcej w opłatach za otrzymanie danej pracy niż bedą w stanie kiedykolwiek zarobić.” Lisa Madigan oraz IDOL przeprowadzają dochodzenie przeciwko firmie Polonia Home Health Care Center Employment Agency, LTD, ktόra też występuje jako Polonia In Home Care Services Placement Agency. Ponadto, Lisa Madigan oraz IDOL dokonują dochodzeń kwestionujących nieuczciwe praktyki innych agencji. Pozbawione skrupułόw praktyki finansowe agencji, ktόre prześladują osoby poszukujące pracy, stanowią wyraźne naruszenie prawa stanu Illinois, w tym ustawy dot. Prywatnych Agencji Pracy (Private Employment Agency Act),” powiedział Dyrektor Joe Beyer z IDOL. Dyrektor powiedział że “Departament Pracy jest zaangażowany w zwalczanie wyzysku i bezprawnego działania przez agencje pracy w całym stanie.” Zachęcamy innych pracownikόw, ktόrzy zapłacili znaczne opłaty tym agencjom, bez otrzymywania usług pośrednictwa pracy, do ktόrych świadczenia zostały zobowiązane i złożenia skargi w IDOL lub w biurze Prokuratora Generalnego. Madigan ostrzega pracownikόw ktόrzy chcą korzystać z usług takich agencji, aby dokładnie czytali wszystkie szczegόły zawarte w umowie o pracę i zweryfikowali informacje, zanim podpiszą i złożą opłatę, oraz żeby kontaktowali się z Workplace Rights Bureau (Wydziałem d.s. Praw Pracownika) w Chicago pod nr. 1.844.740.5076 jeżeli napotkają się z nieuczciwymi praktykami. Mieszkańcy stanu Illinois mogą też kontaktować się z Departamentem Pracy pod nr 312.793.0761. Pracownicy mόwiacy po polsku dostępni są do pomocy w biurze Madigan oraz w IDOL. | LISA MADIGAN LOCAL PROTECTOR AND STATE JOB DEPARTMENT INFORM THE POLISH-BLESSED PEOPLE ABOUT PRACTICE NON-CONFORMAL TO LABOR AGENCY Chicago – State Attorney Lisa Madigan and State Department of Labor (IDOL) have informed Polish-speaking residents and the Polish community about potentially illegal and misleading practices used by private recruitment agencies in the employment of employees seeking work in the field of home care. | Prosecutor Madigan and IDOL investigate agencies that charge excessive fees from employees for work received, failing to keep their promise of permanent employment. Madam and IDOL have received many complaints about collecting payments by recruitment agencies that demanded from employees thousands of dollars upfront fees, and falsely providing relevant information on job placement, duration of employment or the circumstances in which employees are entitled to a refund. | “Hard-working people pay agencies huge amounts of money to get long-term and stable jobs,” said Madigan. “In fact, employees often pay more in fees for receiving a job than they will ever be able to earn.” Lisa Madigan and IDOL are investigating Polonia Home Health Care Center Employment Agency, LTD, which also acts as Polonia In Home Care Services Placement Agency. In addition, Lisa Madigan and IDOL are investigating the unfair practices of other agencies. The unscrupulous financial practices of agencies that persecute jobseekers are a clear violation of Illinois law, including the Act on the Private Employment Agency Act, “said Director Joe Beyer of IDOL. | The director said that “the Department of Labor is involved in combating exploitation and unlawful action by employment agencies throughout the state.” We encourage other employees who have paid substantial fees to these agencies without receiving employment services for which the services were required and filed a complaint with IDOL or in the Attorney General’s office. Madigan warns employees who want to use the services of such agencies to read all the details in the employment contract carefully and verify the information before they sign and pay the fee, and to contact the Workplace Rights Bureau in Chicago at no. 1,844,740.5076 if they encounter dishonest practices. Illinois residents can also contact the Department of Labor at 312.793.0761. Employees speaking Polish are available to help in the office of Madigan and IDOL.

—–

  • Name: Polonia Employment Agency
  • Country: United States
  • State: Illinois
  • City: Chicago
  • Address: 4220 N. Milwaukee Ave
  • Phone: 773-777-1121
  • Website:
Share Review:
Yes it is. Based on the user review published on MeraReview.com, it is strongly advised to avoid Polonia Employment Agency Review in any dealing and transaction.
Not really. In spite of the review published here, there has been no response from Polonia Employment Agency Review. Lack of accountability is a major factor in determining trust.
Because unlike MeraReview.com, other websites get paid to remove negative reviews and replace them with fake positive ones.
Polonia Employment Agency Review is rated 1 out of 5 based on the complaints submitted by our users and is marked as POOR.
Never trust websites which offer a shady ‘advocacy package’ to businesses. Search for relevant reviews on Ripoff Report and Pissed Consumer to see more unbiased reviews.
The above complaints and comments against Polonia Employment Agency Review were submitted by MeraReview.com user(s) and have been published as-is. MeraReview.com does not edit, alter or remove content published by it’s users. There’s no amount of money a business can pay to manipulate their reviews and MeraReview.com will NOT entertain any request to remove the review on Polonia Employment Agency Review at any cost whatsoever.
>